Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 31 August 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-210820-0008 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LÝ THỊ HẠNH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-210820-0009 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TỪ THỊ TRANG Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-210820-0020 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TRIỆU THỊ LÊ Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-210820-0030 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TÔ THỊ THÚY Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-210821-0008 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam MÃ MINH HẢI Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-210821-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam DƯƠNG THỊ THƯƠNG Sở Tư pháp
7 000.00.17.H37-210821-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam VI THỊ THƯƠNG Sở Tư pháp
8 000.00.17.H37-210821-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG QUỲNH DƯƠNG Sở Tư pháp
9 000.00.17.H37-210821-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TRẦN THỊ THẢO Sở Tư pháp
`10 000.00.15.H37-210820-0002 2.002398.000.00.00.H37 - Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch Covid-19 NGUYỄN KHÁNH LINH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội