Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 31 August 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.03.H37-210729-0001 2.001918.000.00.00.H37 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư)
PHÙNG ĐỨC VINH Sở Kế hoạch và Đầu tư