Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 6 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.15.H37-210830-0001 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam NGUYỄN MINH NGUYỆT Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 000.00.15.H37-210825-0004 1.002354.000.00.00.H37 - Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác HOÀNG THỊ MỄ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3 000.00.15.H37-210820-0003 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài NÔNG THỊ ĐẬM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 000.00.10.H37-210827-0002 1.004532.000.00.00.H37 - Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHI LĂNG Sở Y tế
5 000.00.04.H37-210906-0002 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu DƯƠNG CHU DIÊN Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.04.H37-210906-0001 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu DƯƠNG CHU DIÊN Sở Khoa học và Công nghệ