Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 9 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-210830-0014 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam CHU THỊ LẠNG Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-210830-0012 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LỘC ĐÌNH HẢI Sở Tư pháp
3 000.00.08.H37-210819-0001 1.002040.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Nguyễn Thị Mai Sở Tài nguyên và Môi trường
4 000.00.15.H37-210825-0003 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài VŨ THỊ DUYÊN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5 000.00.03.H37-210805-0001 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh ĐẶNG TẤT TOÀN Sở Kế hoạch và Đầu tư