Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 15 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-210906-0008 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LƯƠNG NAM TIẾN Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-210906-0009 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LỤC VĂN DU Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-210906-0001 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN HIẾU Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-210906-0012 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HÀ THU TRANG Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-210906-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HỨA VĂN XA Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-210906-0011 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG XUÂN CHÍNH Sở Tư pháp
7 000.00.05.H37-210910-0001 1.005435.000.00.00.H37 - Mua hóa đơn lẻ Nguyễn Huy Dương Sở Tài chính