Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, trong đó có nội dung cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm cấp phát đủ chữ ký số cho cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp trong tháng 11 năm 2022.

 

Ảnh: Cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính

 

Cũng tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị ngày 9/8/2022; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

 

Đồng thời, hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 11/2022.

 

Bộ Công an phối hợp Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/10/2022 việc kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin khi kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

 

Bùi Đức Trung