Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý I năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2021.

 

Công dân gửi phiếu đánh giá

 

Cụ thể, trong quý I năm, Trung tâm đã tiếp nhận 290 phiếu đánh giá kết quả giải  quyết  TTHC  của  tổ chức và cá nhân đối  với các lĩnh vực  thuộc  thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, trong đó có 246 phiếu 8/8 điểm, 21 phiếu 7/8 điểm, 10 phiếu 6/8 điểm, 05 phiếu 5/8 điểm, 08 phiếu 4/8 điểm.

 

Kết quả phân loại, có 14/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 04 cơ quan xếp loại tốt, tất cả cán bộ tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Trung tâm đều đạt mức hoàn thành 100% nhiệm vụ. Trung tâm tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Báo cáo được gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đánh giá, phân loại và tổng hợp kết quả đánh giá trong báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ.

 

Vi Lộc Vũ