Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 06/8/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6296/VPCP-KSTT về việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, xem xét đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 81/BC-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương.

Trong đó có nội dung, khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên các dịch vụ công thiết yếu, liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

 

Ảnh minh họa

 

Cụ thể là tập trung hoàn thiện nội dung hướng dẫn sử dụng bảo đảm đơn giản, trực quan, dễ hiểu, dễ thực hiện; kiên quyết cắt giảm các bước trung gian, loại bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước; hoàn thành chức năng thanh toán trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí; ban hành các chính sách về giảm phí, lệ phí, thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến; thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận hồ sơ giấy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Hoàn thành việc cập nhật mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai Đề án 06.
 

Bùi Đức Trung