Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn: Trung tâm phục vụ hành chính công đạt nhiều thành tích trong công tác

Ngay từ đầu năm, Trung tâm phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch thi đua đặc biệt. Toàn thể cán bộ Trung tâm đã quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện văn hoá công sở, phát huy vai gương mẫu của người đảng viên. Qua đó, đạt nhiều hiệu quả tích cực trong công việc.

 

Các cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

 

Tính riêng trong quý III, có 1.178 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 1.119 lượt (94,99%), hài lòng 59 lượt (5,01%); lũy kế từ đầu năm có 6.025 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 5.786 lượt (chiếm tỷ lệ 96,03%), hài lòng 238 lượt (chiếm tỷ lệ 3,95%).

 

Lạng Sơn: Trung tâm dịch vụ hành chính công đạt nhiều thành tích trong công tác ảnh 1 Nhân viên trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế điện tử

Theo các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm là 1.289 (trong đó: 1.228 TTHC của 16 sở, ban; 19 TTHC của Điện lực Lạng Sơn; 15 TTHC của Công an tỉnh và 27 TTHC của Bảo hiểm xã hội tỉnh). Trong quý III năm 2021, Trung tâm tiếp nhận mới 38.369 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 9.999 hồ sơ (chiếm 26,06%), tiếp nhận trực tuyến 27.768 hồ sơ (chiếm 72,37%), tiếp nhận qua bưu chính công ích 602 hồ sơ (chiếm 1,57%); thực hiện trả kết quả 36.498 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 8.069 hồ sơ (chiếm 22,11%), trả đúng hạn 28.426 hồ sơ (chiếm 77,88%), có 4.454 hồ sơ trả qua bưu chính công ích (chiếm 12,20%).

 

Lũy kế năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 97.047 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 32.757 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 33,75%), tiếp nhận trực tuyến 62.565 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 64,47%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 1.725 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,78%); đã giải quyết 92.704 hồ sơ, trước hạn 20.744 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 22,38%), đúng hạn 71.950 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 77,61%), quá hạn 10 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,01%), trả qua bưu chính công ích 10.484 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 11,31%); còn 34.343 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá thời hạn.

 

Trong quý III, Trung tâm tiếp nhận 187 phiếu đánh giá kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, đều đạt 8/8 điểm. Kết quả đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý III, có 14/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 04/18 cơ quan xếp loại tốt, không có cơ quan, đơn vị nào xếp loại khá, trung bình và yếu. 19/19 cá nhân cán bộ tiếp nhận và trả kết hoàn thành 100% nhiệm vụ

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hiện có 279 TTHC của 16 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ("4 tại chỗ"), chiếm 21,97% trong tổng số 1.270 TTHC thực hiện tại Trung tâm (trong đó có 278 TTHC thực hiện “4 tại chỗ” của 15 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trên tổng số 1.228 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, chiếm 22,64%). Trong Quý có 3.835 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm chiếm 10,0% trên tổng số 38.369 hồ sơ (các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 3.369 hồ sơ thực hiện “4 tại chỗ” trên tổng số 10.427 hồ sơ phát sinh, chiếm 32,31%).

 

Lạng Sơn: Trung tâm dịch vụ hành chính công đạt nhiều thành tích trong công tác ảnh 2

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Việc thực hiện “4 tại chỗ” toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đã góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

 

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đang từng bước trở thành đầu mối công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính; cung cấp, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng.

 

Thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, tập thể Trung tâm tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được, quyết tâm tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Theo https://baophapluat.vn/