Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục TTHC công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 và 1018/QĐ-UBND ngày 10/6/2022).

 

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ | Quỹ Phát triển Khoa  học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa:internet

Theo đó, bãi bỏ 02 TTHC “Bổ nhiệm giám định viên tư pháp”, “Miễn nhiệm giám định viên tư pháp” theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ và TTHC "Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".

 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ có 57 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sđều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 

Lộc Vũ