Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

Ngày 14/4/2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2319/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ảnh: Logo của Bộ phận Một cửa các cấp

 

Theo đó, trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Văn phòng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các cơ quan quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương.

Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp sẽ được sử dụng thống nhất

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tài liệu hướng dẫn để sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã về yêu cầu thiết kế nội thất, ngoại thất; biển hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp vụ, truyền thông và các ứng dụng khác theo hướng dẫn. Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, sử dụng bộ nhận diện thương hiệu cho giao diện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các ứng dụng khác theo hướng dẫn.

 

Bùi Đức Trung