Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn và công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục TTHC công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 và 1018/QĐ-UBND ngày 10/6/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 19/4/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 18/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Đường bộ và lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 30/3/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 07/4/2022).

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính