Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tháng 4 năm 2022: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 9.826 hồ sơ

Trong tháng 4 năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 9.826 hồ sơ, 99,9% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

New Picture (86)_1.png

Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

 

Trong tháng 4 năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận 10.302 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 2.904 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 28,38%), tiếp nhận trực tuyến 7.295 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 70,62%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 103 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,00%); đã giải quyết 9.826 hồ sơ, trước hạn 1.602 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 16,33%), đúng hạn 8.222 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 83,65%), 02 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,02%), trả qua bưu chính công ích 439 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,47%); còn 3.894 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 6.697 hồ sơ, Công Thương 1.149 hồ sơ, Giao thông vận tải 764 hồ sơ… Trong tháng có 167 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 162 lượt (chiếm tỷ lệ 96,88%), Hài lòng: 05 lượt (chiếm tỷ lệ 3,13%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Trong tháng có 1.750 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 1.120 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 270 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 170 hồ sơ.

 

Trong tháng 4 năm 2022, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh./.

 

Bùi Đức Trung

Theo: vanphong.langson.gov.vn