Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 11/5/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-TTPVHCC về việc thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR.

aca13ab91dace8f2b1bd.jpg

Hướng dẫn sử dụng mã QR để Check in, check out tại Trung tâm

 

Trong Thông báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm thực hiện cài đặt, sử dụng một trong các ứng dụng “Vietnam Health Declaration”, “Bluzone” hoặc “Ncovi” trên điện thoại di động, khai báo y tế trên ứng dụng; quét mã QR-CODE niêm yết tại Trung tâm để thực hiện “Check in” đầu mỗi buổi làm việc, “Check out” khi kết thúc buổi làm việc tại Trung tâm; hướng dẫn công dân khai báo y tế, thực hiện “Check in”, “Check out” bằng các phần mềm trên trước và sau khi tiến hành giao dịch.

 

Đối với công dân đến Trung tâm cũng khuyến nghị sử dụng sử dụng một trong các ứng dụng “Vietnam Health Declaration”, “Bluzone” hoặc “Ncovi” trên điện thoại di động, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng; quét mã QR-CODE niêm yết tại Trung tâm để thực hiện “Check in” khi đến và “Check out” trước khi rời Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung