Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính

 

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5828/VPCP-KSTT, ngày 01/8/2023 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, xét Báo cáo số 5159/BC-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý II năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được nêu trong Báo cáo này và các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính; tập trung cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý để tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này.

 

 

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại một số bộ, ngành, địa phương; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra để thanh tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành.

 

Bùi Đức Trung