Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4660/VPCP-KSTT về việc triển khai Quyết định số766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh: Giao diện trang kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương

 

Theo đó, để kịp thời hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện ngay một số nhiệm vụ:

 

1) Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn cho bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại mục 6.3 chuyên mục hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

2) Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 10 tháng 8 năm 2022, làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

 

3) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 

4) Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công.

 

5) Phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao của bộ, ngành, địa phương đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

6) Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện công khai kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng dữ liệu đã được bộ, ngành, địa phương tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3414/VP-TTPVHCC, ngày 01/8/2022, thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ việc cập nhật hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ đã được giao.

 

Bùi Đức Trung