Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (Công văn số 2014/VP-TTPVHCC, ngày 11/5/2022).

 

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện:

 

- Hoàn thiện nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình được nêu tại điểm 1 của Công văn trên;

 

- Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu;

 

- Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Ảnh minh họa

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị và không yêu cầu cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

 

- Nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình được nêu tại điểm 1 của Công văn trên;

 

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;

 

- Chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc cung cấp, thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 theo lĩnh vực quản lý;

 

- Đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính.

 

Bùi Đức Trung