Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công Kiện toàn Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 

 

 

Ngày 31/8/2023 Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTPVHCC kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Tăng cường biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ảnh minh họa

Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trung tâm bao gồm 17 thành viên, trong đó có sự tham gia của các đơn vị: Phòng công chứng số 1, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là những đơn vị cùng sử dụng chung trụ sở tại Trung tâm. Hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện theo quy định của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 26/QĐ-TTPVHCC ngày 29/9/2022 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc kiện toàn Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Trung tâm Phục vụ hành chính công./.

 

                                                                   Trần Thị Hường