Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 06/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

 

Năm 2021, Chỉ số SIPAS tỉnh Lạng Sơn đạt 87,07%, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,1% và tăng 8 bậc so với năm 2020; Chỉ số PAR INDEX đạt 87,11%, xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2020 và nằm trong nhóm B (nhóm đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX từ trên 80% đến dưới 90%). Mặc dù được cải thiện về cả điểm số và thứ hạng, tuy nhiên còn có những hạn chế tồn tại, những nội dung, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa.

 

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và cung cấp các dịch vụ công, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Kế hoạch đã đặt ra 06 nội dung nhiệm vụ, giải pháp chính và giao nhiệm vụ chủ trì cho từng sở, ban, ngành cụ thể (chi tiết xem tại đây).

 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, giữ vững niềm tin của người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

 

Vi Lộc Vũ