Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện với mục tiêu chung là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh. Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể từng năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

 

UBND tỉnh giao Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp tại cơ quan, đơn vị./.

 

Bùi Đức Trung