Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cấp phát tài liệu tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh vừa thực hiện cấp phát tài liệu tuyên truyền về kiểm soát TTHC năm 2023 cho UBND các huyện, thành phố (tại Công văn số 4814/VP-TTPVHCC ngày 30/09/2023).