Nhảy đến nội dung

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: