Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

 

 

Theo đó, tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15/10/2020, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

 

Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải có 66 TTHC thuộc các lĩnh vực: Đăng kiểm, Đường bộ. Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải có 04 TTHC thuộc lĩnh vực Đăng kiểm, Đường bộ.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

 

Phương Linh