Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 và Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 03/11/2020.

Ảnh minh hoạ (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

 

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp gồm 146 TTHC. Trong đó, có 119 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Nuôi con nuôi, Chứng thực, Bồi thường Nhà nước, Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Trọng tài thương mại, Giám định tư pháp, Công chứng, Đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý, Hoà giải thương mại, Quốc tịch.

 

TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp gồm 17 TTHC, thuộc các lĩnh vực: Chứng thực, Công chứng, Bồi thương Nhà nước, Giám định tư pháp, Trợ giúp pháp lý.

 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 31 TTHC, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Chứng thực, Bồi thường Nhà nước, Hoà giải ở cơ sở.

 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 40 TTHC, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Chứng thực, Bồi thường Nhà nước, Hoà giải ở cơ sở, Nuôi con nuôi.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây (2264/QĐ-UBND, 1772/QĐ-UBND)./.

 

Phương Linh