Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 04/10/2023).

Các TTHC lĩnh vực Điện được công bố sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Các TTHC được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Các thủ tục này đều thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, qua Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh