Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 21/8/2023).

 

Các TTHC lĩnh vực Đất đai được công bố sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa. Nguồn:  https://baochinhphu.vn/

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Các TTHC được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

 

Có 30 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, qua Cổng Dịch vụ công tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh