Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 08/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số /307/TB-UBND về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong một tháng và là tỉnh đứng đầu cả nước hoàn thành trước thời hạn 7 tháng theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Kể từ ngày 08/6/2021, tỉnh Lạng Sơn cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.030 dịch vụ, trong đó dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh 838 dịch vụ, cấp huyện 149 dịch vụ, cấp xã 43 dịch vụ.

 

Việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đã góp phần trong việc thực hiện mục tiêu “Chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”; giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng Internet ở mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt khoảng cách địa lý; tiết kiệm thời gian, chi phí.

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tích cực phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp./.

 

Bùi Đức Trung