Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính về hộ tịch

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử (Công văn số 4015/VP-TTPVHCC ngày 17/8/2023).

 

 

Đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính về hộ tịch

Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung củaThông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến tới cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch và công chức các ngành có liên quan, trong đó tập trung lưu ý một số nội dung về niêm yết, công khai đầy đủ TTHC, thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch, bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định.

 

Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện rà soát Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác và việc duy trì kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý và Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 

Sở Tư pháp tổng hợp số liệu, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí sau 01 tháng triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Tư pháp.

 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục quan tâm, bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan đăng ký hộ tịch để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC, quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện ký số theo đúng quy định pháp luật./.

 

Phương Linh