Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụcông trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, giảm 40% các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các khoản phí, lệ phí:

 

1. Danh mục phí

a) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác sử dụng nước dưới đất.

c) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

d) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

đ) Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, côngtrình thủy lợi.

e) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

 

2. Danh mục lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Việc giảm phí, lệ phí trên được áp dụng cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trừ những đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

 

Bùi Đức Trung