Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/01/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Bưu điện tỉnh và toàn thể công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

 

Ảnh: Đ/c Phạm Hùng Trường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị

 

Năm 2021, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã khắc phục được cơ bản những khó khăn, vướng mắc được chỉ ra năm 2020, đồng thời đạt được nhiều thành công, kết quả đáng khích lệ.

 

Trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định thay thế danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại trung tâm, đạt tỷ lệ 32,49%; danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của 11 ngành với tổng số 140 TTHC, tổng số thời gian cắt giảm 861/2.325 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 37,03%…

 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tăng 1,5 lần so với năm 2020 (152.039 hồ sơ) tuy nhiên vẫn đảm bảo về chất lượng, thời gian xử lý hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả trước và đúng hạn đạt 99,99%.

 

Đánh giá, xếp loại việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC tại trung tâm năm 2021, có 16/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 2/18 cơ quan xếp loại tốt; 23/23 cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 6.837 lượt người dân đánh giá mức độ Rất hài lòng về cán bộ tiếp nhận và trả kết quả (chiếm 95,86%) và 294 lượt đánh giá Hài lòng (chiếm 4,12%).

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhiệt tình tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, các đề xuất về chế độ chính sách đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả…

 

Năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; tham mưu tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; kiểm tra tổng hợp kết quả rà soát TTHC của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh…

 

Vi Lộc Vũ