Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Chiều ngày 29/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC như: thực trạng giải quyết hồ sơ TTHC và giải pháp tăng tỉ lệ hồ sơ trả trước hạn; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ và dịch vụ bưu chính công ích; thuận lợi và khó khăn khi triển khai “4 tại chỗ”… Hội nghị đã tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2020, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.