Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 14/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 66/KH-TTPVHCC về việc tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

 

Ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng bổ sung những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

 

Nội dung chính của hội nghị tập huấn như sau: kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn; thực hiện TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm; xử lý một số tình huống trong tiếp nhận và giải quyết TTHC (trả lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ, tạm dừng xử lý - xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả…); giao tiếp, tác phong làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC, công tác cải cách TTHC,…

 

Đối với Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả dự kiến tổ chức trong Quý II/2022.

 

Đối với Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC dự kiến tổ chức trong Quý III/2022./.

 

                                                                   Trần Thị Hường

Trung tâm Phục vụ hành chính công