Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2023).

 

          Đây là một nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, nhằm mục đích kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các quy định về TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết, chưa quy định đầy đủ cách thức thực hiện… gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Ảnh minh họa: internet.

 

Kế hoạch đã xác định 59 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 18 sở, ban, ngành (trong đó có 19 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện, 20 TTHC cấp xã) thực hiện rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết; 59 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 14 sở, ban, ngành (trong đó có 34 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp xã) để rà soát, đánh giá đơn giản hóa.

 

Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo yêu cầu: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên phải được rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện; kết quả rà soát phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; phải tổng hợp được những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tế trên địa bàn tỉnh.

 

Vi Lộc Vũ