Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 07/02/2023 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 15/KH-TTPVHCC về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kế hoạch triển khai một số nội dung chính như sau:

 

Đối với công tác phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công: Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại Trung tâm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm; phấn đấu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ tại Trung tâm đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt từ 70% trở lên; triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa tại Trung tâm; thực hiện chuyển đổi số tại Trung tâm, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC, xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn về sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

 

Ảnh: Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

         

Đối với công tác tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh: triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan đến công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; thẩm tra, kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật, đăng tải công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC của tỉnh năm 2023; đôn đốc, hướng dẫn xây dựng dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, điền biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ; tham gia ý kiến đối với các cơ quan, đơn vị; phối hợp, hướng dẫn việc rà soát, điền biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ để công bố, công khai TTHC nội bộ và hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC lần 1; phối hợp thực hiện chuyên mục “Cải cách TTHC” trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho công chức đầu mối các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Kế hoạch giao cụ thể nhiệm vụ cho các phòng chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả./.

 

Trần Thị Hường