Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022. Cụ thể:

 

Trong quý I/2022, Trung tâm đã nhận 324 phiếu đánh giá kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành và đều đạt điểm tối đa.

 

Ảnh minh họa: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

 

Kết quả phân loại, Kết quả phân loại, có 16/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 02 cơ quan xếp loại tốt. Tất cả cán bộ tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Trung tâm đều đạt mức hoàn thành 100% nhiệm vụ. Trung tâm tiếp tục tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Trong quý, Trung tâm đã tiếp nhận 25.359 hồ sơ, trung bình mỗi cán bộ phải tiếp nhận 1.268 hồ sơ (tương đương 58 hồ sơ mỗi ngày). Các hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; kịp thời chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ giải quyết theo quy định của tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm trở thành một mô hình kiểu mẫu, là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch, nhanh chóng./.

 

Vi Lộc Vũ