Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính năm 2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 24/12/2020, Trung tâm phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý năm 2020.

 

Ảnh: người dân bỏ phiếu đánh giá

 

Cụ thể, trong năm, Trung tâm đã tiếp nhận 1.305 phiếu đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, trong đó có 845 phiếu 8/8 điểm, 425 phiếu 7/8 điểm, 35 phiếu 6/8 điểm.

 

Kết quả phân loại, có 18/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 23/23 cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hoàn thành 100% nhiệm vụ.

 

Báo cáo được gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đánh giá, phân loại và tổng hợp kết quả đánh giá trong báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ.

 

Vi Lộc Vũ