Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý II năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 20

 

Ảnh: Bàn tra cứu và hòm phiếu đánh giá

Cụ thể, trong quý II Trung tâm đã tiếp nhận 383 phiếu đánh giá quá trình giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân đối với các quá trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, trong đó có 367 phiếu đạt điểm số tối đa 8/8, 12 phiếu 7/8 điểm, 03 phiếu 5/8 điểm, 01 phiếu 4/8 điểm. Thống kê 6 tháng đầu năm, trong tổng số 673 phiếu Trung tâm đã tiếp nhận, 613 phiếu đạt 8/8 điểm, 33 phiếu 7/8 điểm, 10 phiếu 6/8 điểm, 08 phiếu  5/8 điểm, 09 phiếu 4/8 điểm. 

 

Kết quả phân loại, có 16/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 02 cơ quan xếp loại tốt, so sánh với quý I năm 2021 đã tăng 02 cơ quan đạt mức xếp loại xuất sắc. Tất cả cán bộ tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Trung tâm đều đạt mức hoàn thành 100% nhiệm vụ. Trung tâm tiếp tục tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

 

Báo cáo được gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đánh giá, phân loại và tổng hợp kết quả đánh giá trong báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ.

 

Vi Lộc Vũ