Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022 (433/BC-UBND ngày 16/9/2022) với các nội dung chính như sau:

 

Về công bố, công khai TTHC, trong quý III năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 12 Quyết định công bố danh mục 88 TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 142 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; tất cả TTHC đều được cập nhật công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết bản giấy tại trụ sở bộ phận một cửa các cấp.

 

Ảnh minh họa: Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

 

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC, đến nay, các cơ quan đã hoàn thành rà soát 72 TTHC (vượt kế hoạch 17 TTHC) và đang hoàn thiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC đối với 43 TTHC; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 82 TTHC thuộc phạm vi quản lý của 13 ngành (vượt kế hoạch 04 TTHC), tổng số thời gian cắt giảm 606,5/1.547 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 39,20%.

 

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất đến 228 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tích hợp, cung cấp DVCTT của Kho bạc Nhà nước và Điện lực Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại, Cổng DVCTT của tỉnh đã triển khai cung cấp 1.819 DVCTT, trong đó có 383 DVCTT mức độ 2; 390 DVCTT mức độ 3; 1.046 DVCTT mức độ 4 (đạt 57,5% vượt chỉ tiêu chung cấp 30% DVCTT mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ). Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 205.488 hồ sơ TTHC, trong đó tiếp nhận trực tuyến 64.771 hồ sơ (chiếm 31,52%); tổng số hồ sơ đã giải quyết 202.543 hồ sơ trong đó: trước hạn 39.850 hồ sơ (đạt 19,67%), đúng hạn 162.404 hồ sơ (đạt 80,19%), quá hạn 289 hồ sơ (chiếm 0,14%); còn 2.945 hồ sơ đang giải quyết (trong đó có 67 hồ sơ đã quá hạn, chiếm 2,28%).

 

Báo cáo đã chỉ ra các vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và làm rõ các nguyên nhân của hạn chế. Đánh giá chung trong quý III năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả khả quan.

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND tỉnh đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC quý IV năm 2022.

 

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

 

Vi Lộc Vũ