Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC năm 2022.

 

Ảnh: Thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm

 

Trung tâm tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 17/18 cơ quan thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm xếp loại xuất sắc, 01 cơ quan xếp loại tốt. Tất cả 22 cá nhân được cử ra làm việc tại Trung tâm đều hoàn thành 100% nhiệm vụ.

 

Năm 2022, Trung tâm tiếp nhận mới 151.376 hồ sơ, trả kết quả 153.099 hồ sơ, trước hạn 24.565 hồ sơ (chiếm 16,05%), đúng hạn 128.517 hồ sơ (chiếm 83,94%), quá hạn 17 hồ sơ (chiếm 0,01%). Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn đạt 99,99%, vượt chỉ tiêu (99%) đề ra tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm trở thành một mô hình kiểu mẫu, là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch, nhanh chóng.

 

Vi Lộc Vũ