Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã năm 2023

Trong các ngày từ 14/9 đến 22/9/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Đình Lập và 01 đơn vị cấp xã tại các huyện nêu trên. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các cơ quan được kiểm tra.