Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại một số sở, ngành tỉnh

Trong các ngày từ 26/10 đến 09/11/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các sở, ngành được kiểm tra.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

 

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp và làm việc với các cơ quan về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động TTHC; công bố, công khai TTHC; giải quyết, rà soát, đánh giá TTHC;  công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kết quả triển khai thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và triển khai Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động kiểm soát TTHC tại 05 cơ quan đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Thực hiện công bố, công khai, niêm yết TTHC đúng quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, thu các loại phí, lệ phí cơ bản được thực hiện theo đúng thời hạn, đúng quy trình, quy định; cơ bản hồ sơ được trả kết quả trước và đúng hạn. Triển khai công tác rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, phần lớn đều có đề xuất, kiến nghị đơn giản hoá TTHC, cắt giảm thời hạn giải quyết và kịp thời xây dựng quy trình nội bộ để áp dụng phương án cắt giảm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện khá nghiêm túc việc cập nhật hồ sơ TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh. Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021 không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện TTHC.

 

Kiểm tra niêm yết TTHC tại Sở Công Thương

 

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, vẫn còn có thiếu sót, một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu: một số ít hồ sơ trình công bố danh mục TTHC còn chậm tiến độ; thông tin về TTHC công khai trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh còn một số nội dung chưa chính xác, chưa đầy đủ; còn có hồ sơ chưa cập nhật kịp thời trên Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh… Đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Phương Linh