Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu Trung tâm Phục vụ hành chính công

Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 19 January 2018

Ngày 20/11/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2538/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

Chính thức khai trương ngày 17/01/2019.

 

Untitled.jpg

1. Vị trí: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn là đơn vị hành chính đặc thù; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

2. Chức năng: Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; có chức năng là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.

 

3. Về thủ tục hành hành chính thực hiện tại Trung tâm

 

3.1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC

- Buổi sáng (Từ thứ 2 đến thứ 7): từ 07h30 đến 11h00

- Buổi chiều (Từ thứ 2 đến thứ 6): từ 14h00 đến 16h30.

 

3.2. Số lượng TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm

Tổng số 1.335 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, gồm 1.303 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành và 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Lạng Sơn, 13 TTHC của Phòng Công chứng số 1. Trong đó số TTHC thực hiện giải quyết trong ngày là 31 TTHC; số TTHC thực hiện giải quyết 2 ngày là 22 TTHC; số TTHC thực hiện giải quyết từ 3 ngày trở lên là 1.250 TTHC.

 

3.3. Tiếp nhận và trả kết quả sáng thứ 7

Sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết), từ 07h30 đến 11h00, 08 sở, ban, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tổng số 266 TTHC tại Trung tâm.