Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 19/4/2022).

 

Đình chỉ điều tra vụ vi phạm đất đai của nguyên Chủ tịch Thành phố Bảo

Ảnh minh họa

Cụ thể, công bố mới ban hành 01 TTHC, sửa đổi bổ sung 24 TTHC cấp tỉnh; thay thế 01 TTHC, sửa đổi bổ sung 01 TTHC cấp huyện; sửa đổi bổ sung 01 TTHC cấp xã.

 

Đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 115 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Tài nguyên có 104 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gồm 91 TTHC cấp tỉnh, 10 TTHC cấp huyện, 03 TTHC cấp xã; có 89 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 

Vi Lộc Vũ