Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 22 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
66/KH-TTPVHCC
Ngày ban hành
Ngày ban hành