Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Theo đó, phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021; thời hạn làm việc 12 tháng, kể từ ngày 01/01/2021 với 18 công chức, viên chức chính thức và 36 công chức, viên chức dự phòng.

 

""dfsdf

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp nhận và trẻ kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm; hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác do các sở, ban, ngành chủ quản có công chức, viên chức cử đến chi trả theo quy định pháp luật.

 

Bùi Đức Trung