Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2165/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Theo đó, Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn, gồm 88 TTHC, trong đó: thực hiện theo cơ chế một cửa có 36 TTHC (22 TTHC cấp tỉnh, 07 TTHC cấp huyện, 07 TTHC cấp xã); thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông có: 52 TTHC (41 TT cấp tỉnh, 10 TT cấp huyện, 01 TT cấp xã).

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định và Danh mục kèm theo tại đây./.

 

Bùi Đức Trung