Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quý I năm 2022: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 31.003 hồ sơ

Trong Quý I năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 31.003 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 31.002 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%).

 

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Trong quý I năm 2022, Trung tâm tiếp nhận mới 25.359 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tiếp 7.907 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 31,18%), tiếp nhận trực tuyến 17.295 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 68,20%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 157 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,62%); trả kết quả 31.003 hồ sơ, trước hạn 4.153 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 13,40%), đúng hạn 26.849 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 86,597%), trả quá hạn 01 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,003%), trả qua bưu chính công ích 2.815 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 9,08%); còn 3.007 hồ sơ đang giải quyết. 

 

Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 21.427 hồ sơ, Công Thương 3.045 hồ sơ, Công an tỉnh 2415 hồ sơ … Có 697 lượt đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó Rất hài lòng 666 lượt (chiếm tỷ lệ 95,55%), hài lòng 31 lượt (chiếm tỷ lệ 4,45%).

 

Trong quý có 4.342 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 3.020 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 569 hồ sơ và BHXH tỉnh 353 hồ sơ; số hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh là 3.989 hồ sơ chiếm 57,21% số lượng hồ sơ phát sinh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (6.973 hồ sơ). Việc thực hiện “4 tại chỗ” toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đã góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

 

Công tác giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thường xuyên. Tại Trung tâm còn trang bị hệ thống thiết bị phục vụ người dân đến thực hiện TTHC: máy tính, máy in, máy scan phục vụ công dân tra cứu TTHC, in, scan thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến; máy photocopy hỗ trợ phô tô miễn phí; các màn hình hướng dẫn thực hiện TTHC...

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung