Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022 (theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), cụ thể:

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022. Cụ thể:

 

Hoạt động nổi bật

TTPVHCC tham dự Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 17/3/2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Hoạt động nổi bật

Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 là “thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp”, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bố trí 01 quầy giao dịch cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận các thông tin phản ảnh kiến nghị, vướng mắc về môi trường đầu tư kinh doanh.

Hoạt động nổi bật

Công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND 11 huyện, thành phố năm 2021, UBND huyện Cao Lộc xếp thứ nhất với điểm chỉ số 88,49% (tăng 6 bậc so với năm 2020), UBND huyện Chi Lăng xếp thứ hai với điểm chỉ số 87,70% (tăng 6 bậc so với năm 2020), UBND huyện Lộc Bình xếp cuối cùng với điểm chỉ số 80,37% (giảm 8 bậc so với năm 2020).

 

Hoạt động nổi bật

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Ngày 09/02/2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 840/VPCP-KSTT về việc kết quả khảo sát thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

Theo đó, xét Báo cáo số 03/Ban IV ngày 20/01/2022 của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Hoạt động nổi bật

Tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số /BC-UBND về tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Hoạt động nổi bật

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/01/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Bưu điện tỉnh và toàn thể công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

 

Subscribe to Hoạt động nổi bật