Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tháng 11 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 11.885 hồ sơ

Trong tháng 11 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 11.885 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 11.873 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%).

 

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 11 năm 2020 là 14.614 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.014  hồ sơ, tiếp nhận mới là 13.600 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 8.157 hồ sơ (chiếm 59,98%), tiếp nhận trực tuyến 5.352 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 39,35%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 91 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,67%). Trong tháng, Trung tâm đã thực hiện trả kết quả 11.885 hồ sơ, trong đó có 2.267 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 19,08%), 9.606 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 80,82%), 12 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,1%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.167 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 9,82%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 9.999 hồ sơ, Công an tỉnh 616 hồ sơ, Giao thông vận tải 782 hồ sơ, Tư pháp 655 hồ sơ. Trong tháng có 843 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 811 lượt (chiếm tỷ lệ 96,21%), Hài lòng: 32 lượt (chiếm tỷ lệ 3,79%)

 

Trong tháng 11 năm 2020, Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. Trung tâm cử cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả, vừa hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC vừa đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ cán bộ các sở, ngành trong việc vận hành trang thiết bị, phần mềm giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung