Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các kiến nghị đơn giản hóa TTHC giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước

Tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 14/9/2023, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 01 TTHC lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung đơn giản hóa là đề nghị bổ sung quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Dự kiến phương án đơn giản hóa này giúp tiết kiệm 9,2% chi phí tuân thủ TTHC.

Tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 18/9/2023, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 01 TTHC lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung đơn giản hóa là bổ sung quy định thời gian giải quyết của TTHC. Dự kiến phương án đơn giản hóa này giúp tiết kiệm 84% chi phí tuân thủ TTHC.

Các phương án đơn giản hóa TTHC đều được rà soát, đánh giá theo đúng quy định, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tối ưu hóa tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. Các phương án nêu trên được gửi tới các bộ, ngành Trung ương để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của bộ, ngành Trung ương.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh